Helsenorge

Utdanning og kompetanseutvikling

Vi kan tilby deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor en rekke fagområder. SUS trenger kompetente og engasjerte medarbeidere for å nå visjonen om å fremme helse og livskvalitet, og vi vil være en attraktiv, lærende og utviklende arbeidsplass for deg.

Kompetanseheving av egne ansatte

Helse Stavanger HF skal styrke rekruttering og tilgang på faglig kompetanse. Vi vil være en attraktiv, lærende og utviklende arbeidsplass.

Lærings- og kompetanseportalen

Læringsportalen

Læringsportalen er en nettportal hvor de ansatte finner oversikt over kurstilbud, og kan melde seg på aktuelle kurs. Læringsportalen gir oversikt over både klasseromskurs og e-læringskurs. ​

Kompetanseportalen

Helse Vest arbeider mot en strukturert og forpliktende medarbeiderutvikling og -oppfølging som legger vekt på individuelle kompetanseutviklingsplaner og dialog mellom medarbeider og leder. Målet er at dette skal skje gjennom forventningsavklaring, medarbeidersamtalar og aktiv oppfølging i tråd med kompetanseutviklingsplaner og foretakenes behov.

For å best sikre at medarbeidere får en kompetanseutvikling som er i tråd med Helse Stavangers behov for kompetanse, samtidig som den enkelte medarbeiders ønsker og interesser skal ivaretas, benyttes kompetanseportal.

Kompetanseportalen er et elektronisk verktøy som skal hjelpe medarbeidere og ledere til å dokumentere kompetanse og identifisere behov for opplæring og videreutvikling. I tillegg gir dette mulighet for å sette sammen team med riktig kompetanse og forberede, gjennomføre og følge opp avtalte​ tiltak fra medarbeidersamtaler.

Sentrale elementer ved Kompetanseportalen:

Medarbeidere:

 • Oversikt over all formalkompetanse og den erfaring du har tilegnet deg i arbeidet ditt
 • Oversikt over de kompetanseutviklingstiltak du avtaler med din leder
 • Synliggjør de forventningene som stilles til deg


Ledere:​

 • Oversikt over medarbeidernes samlede kompetanse og behov for utvikling
 • Dokumentere  inngåtte avtaler​

Kompetanseportalen

Internundervisning

Vi er en kompetansebedrift som stadig vil videreutvikle og utdanne våre medarbeidere. Vi har blant annet felles fredagsundervisning hver uke og forskjellige undervisningsopplegg på hver avdeling jevnt gjennom hele året.

Undervisnings- og forskningsavdelingen, Psykiatrisk divisjon Medisinsk bibliotek Forskningsavdelingen Fag- og foretaksutvikling

Lærling

Stavanger universitetssjukehus er en lærebedrift. Vi har lange tradisjoner og positive erfaringer med opplæring av helsepersonell. Du kan søke plass som lærling i helsearbeiderfaget, ambulansefaget, portørfaget og vekterfaget.

Les mer på vår lærlingside.

Praksis for studenter (lege, sykepleie, bioingeniør, radiograf, jordmor psykolog, og andre helsefagutdanninger)

Vi vil bidra til en lærerik praksis av høy kvalitet. Opplæring og praksis er tilrettelagt for det enkelte fagområde og praksissted. SUS-medarbeidere deltar aktivt i veiledning av studenter i praksis. Hvert år gjennomføres rundt 2000 veiledete praksisperioder.

Vi har avtale og nært samarbeid med:

 • Universitetet i Bergen (UiB) knyttet til medisinerutdanningen der studentene har klinisk praksis ved SUS.
 • Universitetet i Stavanger (UiS) knyttet til sykepleierutdanningen og ulike videreutdanninger innen sykepleie (se mer informasjon under "videreutdanning").
 • Høyskolen i Bergen - der vi tar imot studenter som har praksis innen bioingeniørfaget, radiograf, fysioterapi og jordmoryrket.
 • Vi har siden 2007 også tatt i mot norske medisinerstudenter fra universiteter i Ungarn - som er hos oss i opp til 32 praksisuker.
 • I tillegg har vi mindre grupper med studenter fra andre helsefagutdanninger.
 • Klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger universitetssykehus  har ansatt rundt 135 psykologer, og driver utstrakt forskning og undervisningsvirksomhet, med flere nasjonalt ledende forskningsmiljøer. De fleste avdelinger er aktuelle for psykologistudenters eksternpraksis.Les mer om eksternpraksis ved klinikk psykisk helsevern, og hvordan søke om praksis.

Mer om desentral undervisning

Student som skal i praksis hos oss

Informasjon til deg som skal i praksis hos oss.

Utdanning og spesialisering av leger

Utdanningsplan for LIS-utdanning

Vi har ansvar for å tilsette 19 LIS1-leger hvert halvår. Oppstartsdatoer er 1. mars og 1. september. 

Samtlige LIS1-leger er garantert plass i kommunetjenesten i seks måneder i en nærliggende kommune.

Ni LIS1-leger får tildelt tredelt tjeneste med:

 • ​4 måneder kirurgi
 • 4 måneder medisin
 • 4 måneder psykiatri

Ti LIS1-leger får tildelt todelt tjeneste med:

 • 6 måneder kirurgi og 6 måneder medisin
 • 6 måneder medisin og 6 måneder kiru​rgi


Kontakt
Undervisningsavdelingen
E-post: lis1leger@sus.no

Videreutdanning

Videreutdanning av medarbeidere er et viktig ledd i sykehusets personalpolitiske strategi og i tråd med spesialisthelsetjenestelovens bestemmelser om sykehusets oppgaver (Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-7 Opplæring, etterutdanning og videreutdanning).

Disse videreutdanningene har tilbud om praksisplass i Helse Stavanger: 

Akutt og prehospitale tjenester

 • Videreutdanning for akutt og prehospitale tjenester er et deltidsstudium over to år utarbeidet av Helse Stavanger og Universitetet i Stavanger (UiS).

Psykisk helsevern

 • Innen psykisk helsevern har vi studenter i utdanning som har praksisplasser ved sykehuset eller distriktpsykiatriske sentre (DPS). Vi samarbeider tett med blant annet VID vitenskapelig høgskole (tidligere diakonale høgskole) med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
 • Medarbeidere har også mulighet til å ta en klinisk og erfaringsbasert mastergradutdanning i relasjonsbehandling ved UiS.

Anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie

 • Helse Stavanger har avtale med UiS og samarbeider om videreutdanning av sykepleiere i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (AIO), og videreutdanning i kreftsykepleie. Studenter i videreutdanning AIO kan søke om å inngå lønn- og bindingsavtale med SUS.
 • Avtalene innebærer at studenten ansettes hos SUS i tre semester under studiet og mottar 80 prosent lønn. I tillegg er det en arbeidsplikt som innebærer at studenten jobber minimum 10 prosent i en klinisk avdeling i avtaleperioden og fire uker om sommeren mellom første og andre års studie. Arbeidsplikten avlønnes med ordinær lønn og kommer i tillegg til 80 prosent grunnlønn. Etter endt utdanning har arbeidstaker tre års bindingstid til SUS.
 • SUS utlyser 28 slike utdanningsstillinger innen AIO per år. Stillingen utlyses etter at UiS har gjennomført opptak, og alle med studieplass har anledning til å søke.    

Kreftsykepleie

 • SUS har praksisstudenter Innen kreftsykepleie - som er deltidsstudie over to år.

Kontakt:

Jorunn Flaten Lyngset
Utdanningsrådgiver
Telefon 976 62 979

Strategi for utdanning. undervisning og kompetanseutvikling

Strategi for utdanning, undervisning og kompetanseutvikling

Statusrapport 2020 for strategien


Fant du det du lette etter?