Om oss

Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF

Vi er et av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus - der respekt, trygghet og kvalitet er kjerneverdiene våre. Sykehuset har mer enn 7800 medarbeidere fra over 30 nasjoner, og vi betjener en befolkning på 369 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus eies av det regionale helseforetaket Helse Vest.

Om helseforetaket

Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger, er en del av spesialisthelsetjenesten. Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring er våre fire primære ansvarsområder.

Norge er delt i fire helseregioner. Hver helseregion har et regionalt helseforetak som har ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester.

Les mer om Helse Stavanger

Mål og strategier

Stavanger universitetssjukehus har utviklet en egen strategiplan for perioden fram mot 2020. Vi står overfor et utfordringsbilde i endring som blant annet inkluderer demografi, sykdomsbilde og teknologisk utvikling.

I tråd med dette utfordringsbildet, og strategiplan Helse 2020, har Helse Stavanger utarbeidet og beskrevet tiltak som må iverksettes, for å kunne møte utfordringene og fortsatt gi befolkningen en trygg og kvalitativ spesialisthelsetjeneste i regionen.

Tiltakene skal sees i sammenheng med de overordnede målsetningene som ligger til grunn for vårt arbeid:

  • Trygge og nære helsetjenester.
  • God samhandling og effektiv ressursbruk i hele pasientforløpet.
  • Aktiv pasientdeltakelse og helhetlig behandling.
  • En fremtidsrettet og innovativ kompetanseorganisasjon

Strategidokumenter

Utviklingsplan for Helse Stavanger 2018 Miljømål og miljøpolitikk for Helse Stavanger HF (2016-2020) Strategiplan for Helse Stavanger HF 2018 - 2023 Styringsdokument fra Helse Vest Helse 2035 - Strategi for helseregionen

Strategi for lindrende behandling for Helse Stavanger 2021-2025

Kommunikasjonsstrategi for Helse Stavanger 2021-2024

Kommunikasjonsstrategi for Nye Stavanger universitetssjukehus 2021-2024

Strategi for utdanning, undervisning og kompetansebygging

Forskningsstrategien 2017-2025

Ernæringsstrategi

Jobb og utdanning


Vi trenger kompetente og engasjerte medarbeidere for å nå visjonen om å fremme helse og livskvalitet.


Klima og miljø: Grønt sykehus

Helse Stavanger HF skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehuset. Vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2015. Hovedrevisjonen ble gjennomført i 2017. Ny hovedrevisjon gjennomføres i mai 2023.

Kontaktinformasjon

Yngve Urskar Mathisen
Klima- og miljørådgiver,
sikkerhetsrådgiver for farlig gods og farlig avfall
Send e-post

Dokumenter

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2022
Helse Stavanger HFs klima- og miljømål 2022-2030
Klima og miljøpolitikk 2022-2030
Kommunikasjonsplan 2022
Ledelsens gjennomgang 2022
Sikkerhetsrådgivers årsrapport 2022

Les mer om grønt sykehus her 


 

 


 

Fant du det du lette etter?